Wie bent u?
Keerpunt > WIA / WGA

WIA / WGA

WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wanneer een medewerker door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan.

Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt beoordeeld of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend indien 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen; WGA-uitkering en IVA-uitkering.

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon (in de toekomst) zou kunnen werken, kan het recht op een WGA-uitkering verleend worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering verleend worden. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

 

Over WGA

Als eigenrisicodrager bent u mogelijk 10 jaar lang verantwoordelijk voor ex-medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

U bent sowieso de eerste 2 jaar (104 weken) van de arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering komen daar 10 jaar bij. U betaalt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie.

Verder heeft u als werkgever niet alleen een financiële verantwoordelijkheid, u moet ook de re-integratie van zieke ex-medewerkers begeleiden. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers.

Uw ex-medewerker mag van u verwachten dat u er alles aan doet om hem/haar weer aan het werk te krijgen. Andersom mag u ook van uw ex-medewerker verwachten dat deze er alles aan doet om passend werk te vinden.

 

Wat kunnen wij bieden?

Keerpunt geeft praktische ondersteuning en advies over hoe u als werkgever het beste kunt anticiperen op het WGA-eigenrisicodragerschap.

Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. Hierdoor beperken we de financiële gevolgen. Dit doen wij zowel voor medewerkers met een vast- als voor hen met een tijdelijk dienstverband. Onze begeleiding bestaat uit twee fasen:

  • Preventieve begeleiding. Onze begeleiding voorafgaand aan de WIA-beoordeling gericht op het voorkomen van WGA-instroom. Onze dienstverlening start met een risicoscan, waarna op basis van instroomrisico en beïnvloedingsmogelijkheden vervolgbegeleiding vormgegeven wordt. Wanneer ondanks alle inspanningen toch sprake is van WGA-instroom begeleiden wij bij het beperken van de financiële gevolgen van de WGA-instroom.
  • Vervolgbegeleiding. Onze vervolgbegeleiding start met een zogenaamde beschikkingsscan op de door UWV afgegeven beschikking. Onderzocht wordt of recht, duur en hoogte van de beschikking passend is bij de situatie of dat een bezwaarprocedure gestart moet worden. Afhankelijk daarvan start een bezwaarprocedure en/of re-integratiebegeleiding. Bij elke vervolgbeschikking voeren wij deze scan uitgevoerd. Doel is áltijd te zorgen voor een beschikking die recht doet aan de situatie. Onze WGA-begeleiding staat in het teken van re-integratie met als doel het bevorderen van WGA-uitstroom en het benutten van restverdiencapaciteit. Jaarlijks toetsen wij of de aanvraag van een herbeoordeling gewenst is, om te bewerkstelligen dat UWV een nieuwe passende beschikking afgeeft.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020