Wie bent u?
Keerpunt > Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter

Als een werknemer door ziekte lange tijd uit de running is, dan geldt voor zowel de werkgever als de werknemer de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

In de Wet verbetering poortwachter staat dat de werkgever en werknemer zich er samen voor moeten inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De re-integratiespecialist van Keerpunt ondersteunt beiden hierbij.

Werknemers en werkgevers hebben volgens de Wet verbetering poortwachter een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een re-integratiedossier. Hieronder leest u wat er wanneer moet gebeuren. Natuurlijk krijgt u van uw re-integratiespecialist bij Keerpunt een seintje als er iets van u verwacht wordt.

De Wet verbetering poortwachter van week tot week

Week 6: Probleemanalyse

Bij dreigend langdurig ziekteverzuim maakt de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn tot herstel en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten. Het doel van de probleemanalyse is zowel de werkgever als de werknemer te ondersteunen bij het bepalen van de richting voor een succesvolle aanpak van de re-integratie.

Week 8: Plan van aanpak

De werkgever stelt samen met de werknemer een Plan van Aanpak op. In het Plan van Aanpak beschrijven de werkgever en de werknemer wat ze gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De re-integratiespecialist van Keerpunt helpt werkgever en werknemer om de activiteiten die nodig zijn voor werkhervatting concreet te maken.

Week 42: De 42e weekmelding

Uiterlijk op de eerste werkdag van de 42e week meldt de werkgever de werknemer ziek bij UWV. De verzuimapplicatie van Keerpunt leidt de werkgever door het proces van deze ziekmelding heen.

Week 48: Eerstejaarsevaluatie

Als de werknemer bijna een jaar uit de roulatie is, volgt een eerstejaarsevaluatie. De werkgever en werknemer kijken samen terug op de re-integratieactiviteiten en bepalen welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen. Zo nodig stellen ze het Plan van Aanpak bij. De re-integratiespecialist van Keerpunt helpt de werkgever en werknemer bij de eerstejaarsevaluatie.

Week 87: Re-integratieverslag

In het re-integratieverslag staan de stappen die voor re-integratie zijn ondernomen. Het bestaat in elk geval uit de probleemanalyse, het Plan van Aanpak, de eerstejaarsevaluatie en een actueel oordeel van de bedrijfsarts. De werkgever stelt het niet-medische deel van het re-integratieverslag samen, levert dit (digitaal) aan bij UWV en stelt dit ter beschikking aan zijn werknemer. De bedrijfsarts stuurt het medische deel van het re-integratieverslag aan de werknemer; de werknemer levert dit (digitaal) aan bij UWV.

Week 91: Aanvraag WIA-uitkering

Hebben de inspanningen van werkgever en werknemer niet geleid tot re-integratie, dan vraagt de werknemer bij UWV een WIA-uitkering aan. UWV bekijkt of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Als UWV vaststelt dat de inspanningen voor re-integratie onvoldoende waren, volgt een loonsanctie. Dit betekent dat de werkgever het loon van de werknemer nog maximaal 52 weken moet doorbetalen. De dienstverlening van Keerpunt is gericht op het voorkomen van loonsancties.

Week 104: WIA-uitkering

De werknemer ontvangt een WIA-uitkering als UWV heeft vastgesteld dat hij ten minste 35% arbeidsongeschikt is en als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden rondom re-integratie. Als de re-integratie-inspanningen in de eerste twee jaar onvoldoende waren, gaat de WIA-uitkering later in.

De Wet verbetering poortwachter van week tot week om te printen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020