Wie bent u?
Keerpunt > Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van een medewerker. Stapsgewijs staat in de wet beschreven hoe de werkgever het verzuim van de zieke medewerker moet begeleiden. Volgens deze wet moeten werkgever en medewerker zich optimaal inspannen om de medewerker weer aan het werk te krijgen.

Het stappenplan

 

Week 6: Probleemanalyse

De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse wanneer er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Het doel van de probleemanalyse is om zowel werkgever als medewerker te ondersteunen bij een succesvolle aanpak van de re-integratie. En om een advies te geven over de herstelmogelijkheden en werkhervatting.

Week 8: Plan van aanpak

De werkgever stelt samen met de medewerker een plan van aanpak op. In het plan van aanpak beschrijven de werkgever en de medewerker samen alle activiteiten die nodig zijn om weer aan het werk te gaan. Verder komen de afgesproken doelstellingen en termijnen in dit plan. Bovendien wordt er een casemanager aangesteld die toeziet op de uitvoering en de voortgang van de re-integratie.

Week 42: De 42e weekmelding

Op uiterlijk de eerste werkdag van de 42e week doet de werkgever de eerste ziekmelding van de medewerker aan UWV. De arbodienst verzorgt in de regel deze aanmelding, afhankelijk van de samenwerkingsafspraken die de werkgever heeft. Het formulier “Aangeven van langdurige ziekte” (42e week) is te vinden op de site van UWV

Week 50: Eerstejaarsevaluatie

Evaluatiemoment wanneer de medewerker bijna een jaar ziek is. De werkgever kijkt samen met de medewerker terug op de re-integratieactiviteiten. Samen nemen zij alles nog eens goed door om te bezien of er nog andere activiteiten voor re-integratie ondernomen kunnen worden. Zo nodig stelt de werkgever het plan van aanpak bij.

Week 87: Re-integratieverslag

De werkgever en medewerker stellen samen een re-integratieverslag op. In het re-integratieverslag staat beschreven welke stappen voor de re-integratie zijn ondernomen. Naast de gegevens van de werkgever, verzorgt de bedrijfsarts de medische informatie.

Week 91: Aanvraag WIA-uitkering

UWV beoordeelt de re-integratie en stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. UWV beoordeelt of de werkgever en de medewerker zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Als UWV beoordeelt dat dit niet het geval is, dan kan UWV bepalen dat de werkgever het loon van de medewerker langer moet blijven doorbetalen.

Week 104: WIA-uitkering

Einde wachttijd indien er geen loonsanctie op wordt gelegd. De medewerker krijgt een WIA-uitkering bij minimaal 35% arbeidsongeschiktheid.

Lees meer over WGA

 

.Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2018