werkgever
Keerpunt > Werkgever > Rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw medewerker moeten zich inspannen voor de re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Uw rechten en plichten als werkgever

U bent als werkgever 2 jaar lang verplicht om loon door te betalen bij ziekte. Verder is het wettelijk verplicht dat u en de medewerker er samen voor zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk komt. Inschakeling van ondersteuning is hierbij noodzakelijk; door afspraken te maken met verschillende losse deskundigen of door alle noodzakelijke ondersteuning centraal in te kopen bij een arbodienst zoals Keerpunt. Als u of uw medewerker onvoldoende doet aan uw re-integratie, kan het zijn dat UWV na de 2 jaar loondoorbetaling een sanctie oplegt. U mag dan ook van uw medewerker eisen dat deze volledige medewerking verleent ter bevordering van het herstel en re-integratie.

 

Rechten en plichten

U als werkgever heeft recht op:

 • Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV in geval van twijfels of onenigheid over het re-integratieproces;
 • Het laten uitvoeren van een spoedcontrole door de arbodienst;
 • De loondoorbetaling na 2 jaar te stoppen;
 • Het opschorten of stopzetten van de loonbetaling bij een geschil over arbeidsongeschiktheid of schending van de re-integratieverplichtingen van de medewerker.

Uw medewerker heeft recht op:

 • Loondoorbetaling volgens de wettelijke -/cao normen tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid;
 • Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV als u twijfelt of het oneens bent over uw re-integratieproces.

U als werkgever moet:

 • Een ziekmelding direct doorgeven;
 • U informeren over de aangestelde casemanager (van Keerpunt);
 • Loon doorbetalen tijdens de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en/of geldende CAO-normen;
 • Zich maximaal inspannen voor re-integratie;
 • Een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts binnen 6 weken na de eerste ziektedag;
 • Samen met u een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 • Minimaal elke 6 weken een evaluatiegesprek met u voeren;
 • Voor afloop van het eerste ziektejaar samen met u een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • Alle mogelijkheden voor werkhervatting beschikbaar stellen: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • Een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen;
 • In de 42 e week de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 • Een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen;
 • Samen met u uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar een re-integratieverslag opstellen;
 • Erop toezien dat u tijdig een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.

Uw medewerker moet:

 • Zich ziekmelden bij uw werkgever volgens het protocol;
 • De verzuimvoorschriften van uw werkgever naleven;
 • Actief meewerken aan uw re-integratie;
 • Gehoor geven aan de oproep voor het spreekuur bij de bedrijfsarts;
 • Samen met uw werkgever een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 • Minimaal elke 6 weken een evaluatiegesprek voeren met uw werkgever;
 • Alle mogelijkheden voor werkhervatting benutten: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • Meewerken aan een training, behandeling of begeleiding die de casemanager of bedrijfsarts voorschrijft;
 • Voor afloop van het eerste ziektejaar samen met uw werkgever een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • Samen met uw werkgever uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar een re-integratieverslag opstellen;
 • Uiterlijk 13 weken voor het derde ziektejaar de WIA-aanvraag indienen bij UWV.


Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019