werkgever
Keerpunt > Werkgever > Rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw medewerker moeten zich inspannen voor de re-integratie van de medewerker. In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd wat de rechten en plichten van u en uw werkgever zijn. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Wat doet de re-integratiespecialist van Keerpunt?

De re-integratiespecialist

 1. is de vaste contactpersoon voor werkgever, werknemer, arbodienst en eventuele andere betrokkenen;
 2. kijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn;
 3. adviseert werkgever en werknemer bij het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak voor re-integratie;
 4. zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor re-integratie;
  heeft oog voor de belangen van werkgever, werknemer en verzuimverzekeraar;
 5. adviseert over begeleiding of training en organiseert deze indien van toepassing;
 6. maakt afspraken over (gedeeltelijke) werkhervatting met werkgever en werknemer en koppelt deze terug naar de verzuimverzekeraar;
 7. ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
 8. verstrekt namens de werkgever gegevens aan de verzuimverzekeraar die nodig zijn voor het afhandelen van de claim en meldt of er sprake is van een vangnet- situatie of regres;
 9. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de werknemer.

Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever?

Als werkgever heeft u recht op

 1. deskundig advies van uw re-integratiespecialist;
 2. een deskundigenoordeel door UWV in geval van twijfel of onenigheid over het re-integratieproces;
 3. het beëindigen van de loondoorbetaling na 104 weken, tenzij u een loonsanctie hebt gekregen voor onvoldoende re-integratie-inspanningen;
 4. het opschorten of stopzetten van het loon bij een geschil over arbeidsongeschiktheid of schending van de re-integratieverplichtingen door uw werknemer.

Als werkgever moet u (wij helpen u daarbij, en gaan daar heel ver in)

 1. een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen;
 2. een ziekmelding direct doorgeven aan uw arbodienst;
 3. uw werknemer informeren over de aangestelde re-integratiespecialist (van Keerpunt);
 4. loon doorbetalen tijdens de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en cao-normen;
 5. u maximaal inspannen voor re-integratie;
 6. een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts binnen zes weken na de eerste ziektedag;
 7. samen met uw werknemer een Plan van Aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 8. minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met uw werknemer;
 9. alle mogelijkheden voor werkhervatting beschikbaar stellen: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 10. een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen;
 11. in de 42e week de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 12. voor het einde van het eerste ziektejaar samen met uw werknemer een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 13. samen met uw werknemer uiterlijk in de 89e week van ziekte een re-integratieverslag opstellen;
 14. ervoor zorgen dat uw werknemer uiterlijk in de 93e week van ziekte een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.

In het document ‘Uw rechten en plichten bij re-integratie‘ staan alle rechten en plichten van de werknemer én de werkgever. En wat de re-integratiespecialist van Keerpunt allemaal voor u doet in één overzicht.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020