werkgever
Keerpunt > Werkgever > Rechten en plichten

Uw rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement

Plichten

 • Wanneer er sprake is van verzuim bent u verplicht zich in te spannen voor re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is beschreven welke stappen u in het verzuimproces moet zetten (WG en WN).
  • De Wet verbetering Poortwachter schrijft de volgende stappen en termijnen voor:
   • Na 6 weken: de probleemanalyse opstellen
   • Na 8 weken: het plan van aanpak opstellen
   • Vervolgens elke zes weken: een evaluatie van het plan van aanpak
   • Na 42 weken: de 42e week ziekmelding bij UWV
   • Na 52 weken: de eerstejaarsevaluatie
   • In week 91: de WIA aanvraag
   • Gedurende het hele traject: aandacht voor re-integratie in eigen werk of, of als dat niet langer kan, ander werk bij de eigen- of een andere werkgever.
 • U bent verplicht om gedurende maximaal 104 weken ten minste 70% van het overeen gekomen loon van een zieke medewerker door te betalen. In de eerste 52 weken geldt als ondergrens 70% van het Wettelijk Minimumloon. In de volgende twee 52 weken kan het loon ook lager zijn dan 70% van het Wettelijk Minimumloon.
 • Spant u zich onvoldoende in voor de re-integratie dan kan het zijn dat u een sanctie krijgt van UWV en nog 52 wken 70% van het overeengekomen loon van uw medewerker moet doorbetalen. (Werkgever)
 • U moet uw medewerker op de hoogste stellen van diens verplichtingen op grond van de Wet verbetering Poortwachter.
 • U bent verplicht een casemanager aan te stellen.
 • U moet een re-integratiedossier samenstellen. Het re-integratiedossier bevat alle informatie met betrekking tot het re-integratietraject. Bijvoorbeeld verslagen van gesprekken, ingevulde UWV-formulieren of een overzicht van de activiteiten die u samen met uw medewerker heeft ondernomen in het kader van de re-integratie.
 • U moet uw medewerker aangepast werk aanbieden als deze zijn eigen werk niet meer kan doen.
 • Uw zieke medewerker heeft dan voorrang ten opzichte van uitzendkrachten of medewerkers met een tijdelijk contract.
 • Als uw medewerker door zijn beperkingen binnen uw organisatie niet meer herplaatst kan worden, moet u er alles aan doen om hem te begeleiden naar werk bij een andere werkgever.

 

Rechten

 • Wanneer de re-integratie vastloopt omdat u en uw medewerker er samen niet uitkomen kunt u een Deskundigen Oordeel bij UWV aanvragen.
 • Wanneer een medewerker onvoldoende meewerkt aan de re-integratie, mag u de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten. In sommige gevallen moet u dat zelfs doen.
 • U kunt samen met uw medewerker vragen om uitstel van de WIA-beoordeling als de verwachting is dat er herstel gaat optreden.
 • U kunt samen met de medewerker een vervroegde WIA-beoordeling aanvragen als u verwacht dat uw medewerker volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zal blijven. Zo’n vervroegde WIA-beoordeling kunt u in een traject maar één keer aanvragen.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020