werkgever
Keerpunt > Werkgever > Omgaan met conflicten

Omgaan met conflicten

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor en leiden er vaak toe dat een medewerker zich ziekmeldt. Onderzoek toont aan dat dit wel 70.000 tot 100.000 keer per jaar gebeurt. Voor werkgevers is het belangrijk om alert te zijn op conflicten op de werkvloer.

Omgaan met conflicten

Verzuim als gevolg van dit soort conflicten duurt namelijk langer; vaak wel 2 keer zo lang. Hierdoor kunnen de kosten snel oplopen. Daarnaast kan het extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor mediation of een transitievergoeding als het contract eindigt.

Een werkgever weet vaak wel dat een conflict de oorzaak van het verzuim is maar uiteindelijk mag alleen de bedrijfsarts bepalen of een medewerker wel of niet arbeidsongeschikt is. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak bij de bedrijfsarts in te plannen. Als deze constateert dat er sprake is van een conflict, zal hij de werkgever laten weten dat er geen sprake is van ziekte.

Naarmate een conflict langer duurt, verharden de standpunten over het algemeen. Dit verergert de situatie. Voor zowel de werkgever als de medewerker is het daarom zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen. De richtlijnen over hoe om te gaan met conflicten zijn daarom duidelijk beschreven. Binnen twee weken moeten de partijen met elkaar in gesprek gaan. Soms is dat gesprek voldoende om de lucht te klaren en kan de medewerker weer aan de slag. Is dat niet het geval, dan kan het zinvol zijn om gebruik te maken van een professionele mediator. Deze is neutraal en begeleidt het proces waarin de betrokken partijen komen tot een voor eenieder acceptabele oplossing. Of dit zinvol is hangt af van de aard van het conflict en het stadium waarin het zich bevindt. Als mediation ingezet kan worden, verkort dat over het algemeen de duur van het verzuim aanzienlijk. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de inzet van mediation de kosten van een arbeidsconflict met een factor 10 verlaagt. Mocht mediation niet (meer) mogelijk zijn dan is ontbinding van de arbeidsovereenkomst de laatste optie. Het opstellen van een professionele beëindigingsovereenkomst is daarbij belangrijk, wil de medewerker aanspraak kunnen maken op de WW-uitkering (Werkloosheidswet).

Soms is een conflict niet de oorzaak van verzuim maar ontstaat er wrijving tussen een verzuimende medewerker en de leidinggevende. De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor dat zowel de werkgever als de medewerkers acties moeten ondernemen om de verzuimduur zo veel mogelijk te verkorten. Hierover hebben zij regelmatig contact waarbij het vaak voorkomt dat de leidinggevende dan de rol van casemanager vervult. Dit doet hij of zij ‘erbij’ naast zijn andere verantwoordelijkheden. In zo’n situatie kunnen verschillen in inzicht gemakkelijk resulteren in meningsverschillen en conflicten. Goed casemanagement vraagt namelijk om een objectieve blik, gedegen kennis van de wet- en regelgeving en ervaring in het begeleiden van verzuim.

Keerpunt helpt werkgevers om conflicten op de werkvloer te voorkomen. Dit doet zij door het inzetten van professionele casemanagers die verzuimsituaties met een neutrale blik bekijken. Dankzij hun kennis van de wet- en regelgeving adviseren zij zowel de werkgever als de medewerker over hun rechten en plichten en de acties die ondernomen moeten worden om de verzuimduur te verkorten. Is er al sprake van een conflict dan zet Keerpunt mediators in om de conflictsituatie zo snel mogelijk op te lossen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020