werkgever
Keerpunt > Werkgever > Arbodienstverlening en Casemanagement

Arbodienstverlening en casemangement

Als uw werknemer ziek wordt, is dat natuurlijk heel vervelend. In de eerste plaats voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever.

Arbodienstverlening en casemanagement

Voor alle betrokkenen is het fijn als de situatie snel in kaart kan worden gebracht en er zo nodig op tijd een interventie kan worden ingezet. Dit bevordert het re-integratieproces van uw zieke werknemer.

Keerpunt werkt met een medische unit waarin onze eigen bedrijfsartsen samenwerken met speciaal daarvoor opgeleide praktijkondersteuners. Hierdoor kunnen we uw werknemer sneller helpen.

Lees meer over onze medische unit

Veelgestelde Vragen

Wat houdt een goed Arbo- en verzuimbeleid in?
In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever zich minimaal deskundig moet laten ondersteunen bij de volgende vier taken:
 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim;
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO);
 3. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
 4. Aanstellingskeuringen.
Hoe kan een werkgever de verplichte ondersteuning organiseren?

Werkgevers kunnen de verplichtingen vanuit de Arbowet op twee manieren invullen. Ze kunnen alle benodigde dienstverlening inkopen bij één partij; een gecertificeerde arbodienst. Deze kan alle wettelijk verplichte deskundigen leveren om de werkgever en de medewerkers te ondersteunen. Vaak kan een arbodienst daarnaast andere professionals leveren zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen of verpleegkundigen.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om zelf de verschillende deskundigen of diensten te contracteren. Hij kiest dan zelf hoe hij dit intern organiseert. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke Arbo-taken uitvoert verplicht.

Is het voor een werkgever verplicht om een arbodienst te hebben?

Een werkgever kan een arbodienst inschakelen die alle (wettelijk) verplichte deskundigheid levert. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. De wet gaat ervan uit dat werkgevers hiervoor kiezen behalve wanneer de werkgever er bewust voor kiest om of om zelf de verschillende deskundigen te contracteren. Dit wordt de “maatwerkregeling” genoemd. Dus; de Arbowet gaat ervan uit dat werkgevers een contract afsluiten met een arbodienst maar geeft de ruimte om in plaats daarvan te kiezen voor de maatwerkregeling.


Bekijk alle vragen

Keerpunt is expert op het gebied van arbodienstverlening en casemanagement

Wat maakt ons anders?

Brochure Arbodienstverlening

Download hier de brochure over onze Arbodienstverlening.

Download brochure

Brochure Casemanagement

Download hier de brochure over ons Casemanagement.

Download brochure

Waarom kiezen voor Keerpunt?

Keerpunt helpt, begeleidt, adviseert en traint. Dit doen we proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld.

U geeft ons gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening. Onze deskundige medewerkers en het persoonlijk contact zorgen voor hoge kwaliteit van dienstverlening en hoge klanttevredenheid.

Keerpunt is sinds 1999 sterk in de samenwerking met de werkgevers, de verzekeraars De Amersfoortse Verzekeringen en Nationale-Nederlanden, de verschillende intermediairs, volmachten en het externe artsennetwerk.

Alle nieuwsberichten

Het laatste nieuws

Veelgestelde verzuim vragen coronavirus

Wanneer mag u uw werknemer in tijden van corona wel en niet ziekmelden? We hebben deze en andere veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Lees verder

Onze corona aanpak

We hebben onze productmanager Ingrid van Oosterhout gevraagd of ze de corona aanpak bij Keerpunt kan toelichten.

Lees verder

Re-integratiespecialist van Keerpunt?

De re-integratiespecialist

 1. is de vaste contactpersoon voor werkgever, werknemer, arbodienst en eventuele andere betrokkenen;
 2. kijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn;
 3. adviseert werkgever en werknemer bij het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak voor
  re-integratie;
 4. zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor re-integratie;
  heeft oog voor de belangen van werkgever, werknemer en verzuimverzekeraar;
 5. adviseert over begeleiding of training en organiseert deze indien van toepassing;
  maakt afspraken over (gedeeltelijke) werkhervatting met werkgever en werknemer en koppelt deze terug naar de verzuimverzekeraar;
 6. ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
 7. verstrekt namens de werkgever gegevens aan de verzuimverzekeraar die nodig zijn voor het afhandelen van de claim en meldt of er sprake is van een vangnet- situatie of regres;
 8. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de werknemer.

Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever?

Als werkgever heeft u recht op

 1. deskundig advies van uw re-integratiespecialist;
 2. een deskundigenoordeel door UWV in geval van twijfel of onenigheid over het re-integratieproces;
 3. het beëindigen van de loondoorbetaling na 104 weken, tenzij u een loonsanctie hebt gekregen voor onvol- doende re-integratie-inspanningen;
 4. het opschorten of stopzetten van het loon bij een geschil over arbeidsongeschiktheid of schending van de re-integratieverplichtingen door uw werknemer.

Als werkgever moet u

 1. een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen;
 2. een ziekmelding direct doorgeven aan uw arbodienst;
 3. uw werknemer informeren over de aangestelde re-integratiespecialist (van Keerpunt);
 4. loon doorbetalen tijdens de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en cao-normen;
 5. u maximaal inspannen voor re-integratie;
 6. een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfs- arts binnen zes weken na de eerste ziektedag;
 7. samen met uw werknemer een Plan van Aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 8. minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met uw werknemer;
 9. alle mogelijkheden voor werkhervatting beschikbaar stellen: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 10. een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen;
 11. in de 42e week de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 12. voor het einde van het eerste ziektejaar samen met uw werknemer een schriftelijke eerstejaarsevaluatie op- stellen;
 13. samen met uw werknemer uiterlijk in de 89e week van ziekte een re-integratieverslag opstellen;
 14. ervoor zorgen dat uw werknemer uiterlijk in de 93e week van ziekte een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.

In het document ‘Uw rechten en plichten bij re-integratie‘ staan alle rechten en plichten van de werknemer én de werkgever. En wat de re-integratiespecialist van Keerpunt allemaal voor u doet in één overzicht.

Uw vraag nog niet beantwoord?

We zijn trots op onze klanten

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020