Wie bent u?
Keerpunt > Verlof

Verlof

De situatie van uw zieke medewerker bepaalt wanneer en bij wie het verzuim van uw medewerker gemeld moet worden. Als werkgever moet u uiterlijk de vierde dag de verzuimmelding doorgeven aan uw arbodienst. Pas als uw medewerker na 42 weken nog niet beter gemeld is, meldt u als werkgever de zieke medewerker bij UWV. Bij Keerpunt coördineert de re-integratie- en preventieadviseur het re-integratieproces. Zo voldoet u altijd aan uw wettelijke verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter.

Ziek op vakantie

Als uw medewerker ziek op vakantie wil, dan geldt de vakantieregeling. Deze vakantieregeling staat in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:638. Er kan van worden afgeweken als er in de arbeidsovereenkomst of CAO een andere regel is opgenomen. Bij ziek op vakantie gaan, is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen kan hebben voor het herstel van uw medewerker. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantie aan de bedrijfsarts voorleggen. In een spreekuur bespreekt de bedrijfsarts de voorgenomen vakantie met uw medewerker, waarna hij de eventuele beperkingen aan beide partijen terugkoppelt. De beslissing nemen de werkgever en medewerker zelf.

Medewerkers met een fulltime arbeidsovereenkomst bouwen per jaar twintig wettelijke vakantiedagen op. Ook langdurig zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers bouwen deze vakantiedagen op.

 

Ziek en zwanger

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Dit verlof valt onder de wet Arbeid en Zorg en niet onder de Ziektewet. Het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering heeft niets met arbeidsongeschiktheid te maken. Om voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering in aanmerking te komen moet u uiterlijk twee weken vóór ingang van het verlof een aanvraag bij UWV indienen. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige gevoegd waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Verzuim door zwangerschapsklachten moet als een normale verzuimmelding worden doorgegeven. Als het arbeidsverzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan moet u als werkgever de ingangsdatum van het verlof aan de arbodienst doorgeven. De arbodienst sluit de verzuimmelding dan per die datum af, en bewaakt de einddatum van het verlof.

 

Opbouw en opname vakantie bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikte medewerkers bouwen vanaf 2012 net zo veel wettelijke vakantiedagen op als hun niet zieke collega’s. Om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat, zullen zieke medewerkers die zijn gestart met re-integratie, ook vakantiedagen moeten opnemen.

 

Regelmatig vakantiedagen opnemen voorkomt verzuim

Stimuleer uw medewerkers om regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert namelijk de ‘herstelfunctie’ van de vakantie, en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Door regelmatig vakantiedagen op te nemen, voorkomt u verzuim.

 

Vervaltermijn niet opgenomen vakantiedagen

Het is aan de medewerker om zijn minimum aan vakantierechten op te nemen. Doet de medewerker dat niet, dan blijven er aan het einde van het jaar vakantiedagen over. Deze dagen moeten wel binnen zes maanden na afloop van dat kalenderjaar opgenomen worden. Niet opgenomen wettelijke dagen uit 2017 komen daarmee op 1 juli 2018 te vervallen.

 

Verzuim en verlof

Als een zieke medewerker niet in staat is om zijn werk te doen, dan heeft de werkgever maximaal twee jaar een loondoorbetalingsplicht. In een aantal situaties neemt UWV de loondoorbetaling over met behulp van de ‘vangnetregeling’. Een van die situaties is een zieke medewerker als gevolg van klachten door zwangerschap of klachten na de bevalling.

 

Ziektewetuitkering of zwangerschapsverlof?

Als de medewerker ziek is als gevolg van zwangerschap of bevalling is het van belang op welk moment de klachten zijn opgetreden. Dat moment bepaalt namelijk de uitkering.

Tot aan de start van het zwangerschapsverlof kunt u bij ziekte een ziektewetuitkering aanvragen:

  • Is de zwangerschap van de medewerker na 24 weken geëindigd in een vroeggeboorte, dan krijgt zij een zwangerschapsuitkering voor de duur van 16 weken.
  • Is de medewerker in de periode van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum ziek en is haar zwangerschapsverlof nog niet gestart, dan krijgt zij een ziektewetuitkering. Het aantal ziektedagen wordt in mindering gebracht op het zwangerschapsverlof. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan vooraf was gepland. Na de bevalling duurt het verlof altijd nog minimaal 10 weken. Het einde van een zwangerschapsverlof hangt dus altijd af van de datum waarop uw medewerker is bevallen.
  • Is uw medewerker na afloop van het zwangerschapsverlof ziek als gevolg van de zwangerschap of bevalling, dan moet het ziekteverzuim direct aansluiten op het verlof om aanspraak te maken op een ziektewetuitkering. Neemt de medewerker eerst nog vakantiedagen op of gaat ze direct aan het werk en meldt ze zich pas later ziek als gevolg van de zwangerschap of bevalling, dan vervalt het recht op een ziektewetuitkering.

 

Uitkeringsduur bij ziekte

Een ziektewetuitkering duurt maximaal 2 jaar. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee. De ziekteperiode vóór het verlof telt alleen mee als er geen herstelmelding is geweest en het om dezelfde arbeidsongeschiktheidsoorzaak gaat. Op dit verzuim is de Wet verbetering Poortwachter van toepassing. 

 

Regels rond de verzuimmelding voor werkgevers en medewerkers

Als werkgever bent u verplicht om de regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij uw medewerkers. Uw medewerker moet de verzuimregels van u als werkgever opvolgen. Denk aan het tijdig aanvragen van verzuimverlof. Als werkgever mag u aan uw medewerker vragen wanneer uw medewerker weer aan het werk denkt te kunnen. Uw medewerker is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. En als werkgever mag u er ook niet naar vragen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2018