Wie bent u?
Keerpunt > Veelgestelde vragen

Op alle vragen een antwoord

Hieronder treft u een overzicht van de meeste veelgestelde vragen. Staat de vraag die u heeft er niet bij? Stuur deze dan vooral in via het formulier onderaan deze pagina.

Speciaal voor

Kies uw doelgroep

Arbodiensten

Is het voor een werkgever verplicht om een arbodienst te hebben?

Een werkgever kan een arbodienst inschakelen die alle (wettelijk) verplichte deskundigheid levert. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. De wet gaat ervan uit dat werkgevers hiervoor kiezen behalve wanneer de werkgever er bewust voor kiest om of om zelf de verschillende deskundigen te contracteren. Dit wordt de “maatwerkregeling” genoemd. Dus; de Arbowet gaat ervan uit dat werkgevers een contract afsluiten met een arbodienst maar geeft de ruimte om in plaats daarvan te kiezen voor de maatwerkregeling.

Wat is arbodienstverlening?

Arbodienstverlening komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In die wet staat dat een werkgever verantwoordelijk is voor een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Arbodienstverlening is dienstverlening die erop gericht is om dat beleid voor de werkgever vorm te geven.

Arbowet

Hoe kan een werkgever de verplichte ondersteuning organiseren?

Werkgevers kunnen de verplichtingen vanuit de Arbowet op twee manieren invullen. Ze kunnen alle benodigde dienstverlening inkopen bij één partij; een gecertificeerde arbodienst. Deze kan alle wettelijk verplichte deskundigen leveren om de werkgever en de medewerkers te ondersteunen. Vaak kan een arbodienst daarnaast andere professionals leveren zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen of verpleegkundigen.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om zelf de verschillende deskundigen of diensten te contracteren. Hij kiest dan zelf hoe hij dit intern organiseert. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke Arbo-taken uitvoert verplicht.

Duurzame inzetbaarheid

Waarom investeer ik als werkgever in duurzame inzetbaarheid?

Als werkgever kunt u Keerpunt inschakelen bij vragen over duurzame inzetbaarheid. Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent het voorkomen van verzuim, meer betrokken medewerkers en het aantrekken en binden van goede medewerkers.

Hoe zorgt Keerpunt ervoor dan een medewerker duurzaam re-integreert?

Keerpunt gaat zorgvuldig om met de balans tussen de belangen van de werkgever, medewerker en verzekeraar om te komen tot duurzame re-integratie. Om dit te realiseren kijkt Keerpunt verder dan alleen naar gezondheid of dreigend verzuim.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

In Nederland werken we steeds langer door. Dezelfde baan voor het leven bestaat echter niet meer. De maatschappij verandert en daarmee ook wat nodig is om een leven lang te kunnen werken. Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je als medewerker nu én in de toekomst in staat bent om optimaal te functioneren.

Re-integratie

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

Werkgevers die eigenrisicodragers zijn, zijn samen met de ex-medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Keerpunt helpt hierbij.

RI&E

Moet de RI&E door de arbodienst getoetst worden?

In de meeste gevallen moet u uw RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerd deskundige. Zij kijken of alle risico’s benoemd zijn, de situatie in de organisatie goed is weergegeven en of de meest recente normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers actief in een branche waarvoor een erkend RI&E-instrument aanwezig is, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Met een RI&E worden mogelijke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie in kaart gebracht en beoordeeld. Tevens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin passende maatregelen staan voor de geconstateerde risico’s.

Verlof

Wat zijn de regels rond de verzuimmelding voor werkgevers en medewerkers?

De werkgever is verplicht om de regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij medewerkers. Hiervoor stelt de werkgever een verzuimprotocol op en zorgt ervoor dat de medewerkers dit verzuimprotocol kennen. De werkgever mag aan de medewerker vragen wanneer de medewerker weer aan het werk denkt te kunnen. De medewerker is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. En als werkgever mag u er ook niet naar vragen.

Wat is de uitkeringsduur bij een ziektewetuitkering?

Een ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. De duur van een eventueel zwangerschaps- en bevallingsverlof telt niet mee.

Hoe lang moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen?

Als een zieke medewerker niet in staat is om zijn werk te doen, dan heeft de werkgever maximaal 104 weken een loondoorbetalingsplicht. Als u ziek uit dienst gaat, neemt het UWV de loondoorbetaling over.

Wat is de vervaltermijn van niet opgenomen vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Niet opgenomen vakantiedagen uit 2018 vervallen dan per 1 juli 2019.

In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

 • Als u niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek was. Of omdat uw werkgever u niet in staat stelde om voldoende vakantie op te nemen.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen.
Voorkomt het opnemen van vakantiedagen verzuim?

Ja, door regelmatig vakantiedagen op te nemen, voorkomt u verzuim.. Het regelmatig opnemen van vakantiedagen draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Bouw ik vakantiedagen op als ik arbeidsongeschikt ben?

Ja, arbeidsongeschikte medewerkers bouwen net zo veel wettelijke vakantiedagen op als hun niet zieke collega’s.

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?

Is het zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Of bent u nog ziek na afloop van het bevallingsverlof? Dan kan uw werkgever mogelijk een beroep doen op het vangnet Ziektewet. Door het vangnet komen de kosten van uw ziekte niet voor rekening van uw werkgever. Dat vangnet geldt alleen als de ziekte verband houdt met de zwangerschap of bevalling en niet als u bijvoorbeeld uw been breekt. Vermeldt bij uw ziekmelding dat er mogelijk sprake is van recht op vangnet Ziektewet.

Moet ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof melden bij mijn arbodienst?

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Dit verlof valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). U heeft recht op minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof, waarvan minimaal tien weken na de bevalling. Uw werkgever vraagt de WAZO-uitkering aan via het werkgeversportaal van het UWV. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige gevoegd waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het UWV betaalt de WAZO-uitkering aan uw werkgever.

Kan ik op vakantie als ik ziek ben?

Dit hangt af van de vakantieregeling die in uw bedrijf geldt. Overleg dit met uw werkgever. Omdat vakantie ook effect kan hebben op de re-integratie, kunt u of kan uw werkgever advies vragen aan uw Bedrijfsarts.

WGA

Hoe ziet de WGA begeleiding van Keerpunt eruit?

Keerpunt biedt praktische ondersteuning en advies aan werkgevers over hoe zij het beste kunnen handelen als eigenrisicodrager WGA. Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. De experts van Keerpunt beschikken over ruime kennis en ervaring om (complexe) zaken tot een positief resultaat te leiden. Iedere situatie met een strategie op maat. Onze experts controleren elke beschikking, waarna een bezwaarprocedure gestart kan worden. Dit doen wij zowel voor medewerkers in een vast- als tijdelijk dienstverband.

Alle zaken met een lopende WGA-uitkering of risico op een WGA-uitkering in de toekomst worden minsten één keer per jaar gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of de laatste beschikking nog passend is. Mogelijk is de belastbaarheid te beïnvloeden of is een herbeoordeling aan de orde.

Eigenrisicodrager WGA, wat is dat?

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ (WGA). De premie die de werkgever hiervoor betaalt aan UWV vervalt. Als een verzuimende (ex-)medewerker dan recht op een WGA-uitkering heeft, draagt de werkgever gedurende maximaal 10 jaar de kosten hiervan. Bovendien is de werkgever dan verplicht om de re-integratiebegeleiding vorm te geven. Hiermee kan de werkgever zelf, of via dienstverleners, invloed uitoefenen om langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo wordt de uitstroom uit de WGA bevorderd.

WIA, WGA, IVA, wat is dat?

WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden.

WIA

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wanneer een medewerker door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan. Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt beoordeeld of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend indien 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen; WGA-uitkering en IVA-uitkering.

WGA

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon (in de toekomst) zou kunnen werken, kan het recht op een WGA-uitkering verleend worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

IVA

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering verleend worden. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

XpertSuite

XpertSuite wachtwoord vergeten?

Klik op de inlogpagina op “Wachtwoord vergeten?” en volg de aangegeven instructies om uw wachtwoord te resetten.

Krijg ik per e-mail een bericht over de openstaande taken?

U krijgt één keer per week een e-mail waarin staat aangegeven hoeveel taken er open staan in XpertSuite. Er wordt i.v.m. privacyregelgeving geen e-mail  verstuurd over wat de taak inhoudt, u dient hiervoor in te loggen in XpertSuite.

Ik probeer in te loggen in XpertSuite maar ik ben mijn telefoon vergeten, wat nu?

U heeft als gebruiker de optie om in te loggen middels de backup-code die u heeft gekregen bij de eerste keer inloggen in het systeem. Elke backup-code kunt u één keer gebruiken als alternatief voor het inloggen met een SMS-bericht. Na het inloggen met de backup-code kunt u via het systeem een nieuwe backup-code genereren. Klik hiervoor op “Inloggen mislukt” en vervolgens op “Gebruik back-up code”.

Ik probeer in te loggen in XpertSuite maar ik ontvang geen SMS-bericht?

U heeft als gebruiker de optie om het SMS bericht opnieuw te versturen. Klik hiervoor op “Inloggen mislukt” en vervolgens op “SMS opnieuw versturen”. Er wordt nu een nieuw SMS-bericht verstuurd naar uw telefoon (het SMS-bericht bestaat uit cijfers en letters, er staan geen hoofdletters in het bericht).

Is ‘twee factor authenticatie’ alleen mogelijk via een SMS-bericht?

Nee, het is ook mogelijk om in te loggen via een authenticatie-app, zoals Google Authenticator

Waarom dien ik een telefoonnummer op te geven bij het inloggen in XpertSuite?

Alle systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen dienen wettelijk gebruik te maken van een tweede verificatiestap bij het inloggen (twee factor authenticatie). Dit wordt gedaan bij XpertSuite met uw telefoonnummer, deze is aan u persoonlijk verbonden en is een geldige manier om te controleren/verifiëren dat degene die inlogt echt is wie hij zegt dat hij is.

Waarom moet de klant akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden? Kan Keerpunt dit niet voor mij regelen?

De klant moet akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden om het Keerpunt juridisch te machtigen voor het verwerken van gegevens. Zonder deze machtiging zijn wij niet bij machte om de gegevens van een bedrijf te verwerken en op te nemen in ons systeem.

Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?

Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geeft u aan dat wij uw gegevens mogen verwerken volgens de AVG. Op deze manier wordt uw privacy gegarandeerd. Daarnaast wordt uw privacy gegarandeerd door de 2-factor authenticatie bij het inloggen in XpertSuite.

Krijg ik minder functionaliteiten ter beschikking?

Het belangrijkste is dat u minimaal dezelfde functionaliteiten houdt als in VS, maar dat daarnaast de klanten er op het gebied van gemak, gebruiksvriendelijkheid, ondersteuning, proces en rapportages op vooruit gaan.

Wordt de historische data bewaard?

Ja, de historische data wordt bewaard conform de verplichte bewaartermijnen.

Hoeveel jaar verzuimhistorie wordt meegenomen naar het nieuwe systeem?

Er wordt 3 jaar verzuimhistorie meegenomen naar het nieuwe systeem.

Op welke manier wordt de klant getraind?

Klanten worden getraind door middel van instructiemateriaal (video’s en instructiekaart).

Daarnaast worden er verschillende instructievideo’s beschikbaar gesteld. Deze video’s zijn te vinden bij de Vragen & Antwoorden.

Wat is 2-factor authenticatie?

2-factor authenticatie houdt in dat u met behulp van een unieke beveiligingscode in moet loggen. Deze code vraagt u aan bij het inloggen en ontvangt u op uw telefoon. Deze manier van inloggen garandeert uw privacy en beschermt uw gegevens.

Hoe kan ik straks inloggen?

U logt in de PortalXpert van XpertSuite in met uw gebruikersnaam, een wachtwoord en 2-factor authenticatie.

Wij maken gebruik van VS en zijn dus al aangesloten bij Keerpunt. Is dit iets nieuws/anders waarvoor ik actie moet ondernemen?

Alle data uit de huidige systemen wordt vanzelfsprekend overgezet naar het nieuwe systeem.

Waarom krijgen we een nieuw systeem?

Er komt een nieuw systeem, omdat wij u zoveel mogelijk in staat willen stellen om zelf uw zaken te regelen rondom verzuim en preventie. Daarmee geven we u meer grip op verzuim. Zo kunt u 24/7 dienstverlening aanvragen, snel en gemakkelijk ziekmeldingen doen, en heeft u een overzichtelijke ‘eigen’ klantomgeving.

Wordt VS vervangen?

VS wordt inderdaad vervangen door XpertSuite. U wordt de komende weken verder geïnformeerd over de werkwijze, de training en de feitelijke overgang naar het nieuwe systeem.

Waar kan ik vragen stellen over het werken met het Verzuimsysteem?

Voor uw vragen kunt u terecht bij de Vragen & Antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met Keerpunt via contact@keerpunt.nl.

Ziektewet

Hoe helpt Keerpunt u?

Keerpunt ondersteunt u, als werkgever, bij alle aspecten van het eigenrisicodragerschap:

 • Keerpunt begeleidt uw ex-medewerker naar een duurzaam herstel. Onze bedrijfsartsen en gespecialiseerde casemanagers zorgen ervoor dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter en de Ziektewet;
 • Daarnaast stellen wij het recht op de Ziektewetuitkering vast, net als de hoogte en de duur van deze uitkering. Ook verzorgen wij de uitkeringsadministratie voor u.
 • Mocht de medewerker zich niet aan zijn verplichtingen houden, dan ondersteunen wij u bij de het voorbereiden van beschikkingen en toepassen van maatregelen richting uw medewerker.
Wat houdt het voorbereiden van beslissingen van UWV in?

Beslissingen van UWV zijn nodig bij bijvoorbeeld het toekennen, beëindigen, veranderen of opschorten van een Ziektewetuitkering. U bereidt als werkgever de beslissing voor; dat wil zeggen dat u aangeeft wat u denkt dat er moet gebeuren en dit onderbouwt met informatie. Op basis van de informatie die u verstrekt, neemt UWV haar beslissing.

Waar ben ik als eigenrisicodrager Ziektewet voor verantwoordelijk?

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan bent u verantwoordelijk voor:

 • Het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen aan UWV;
 • Het betalen van de Ziektewetuitkering aan de ex-medewerkers;
 • Het voorbereiden van beslissingen voor UWV;
 • Het uitvoeren van de beslissingen van UWV;
 • De verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke ex-medewerkers;
 • Het bijhouden van een gescheiden verzuim- en loonadministratie voor de medewerkers waarvoor u eigenrisicodrager bent.
Welke taken neemt een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, over van UWV?

Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden, dan neemt u een aantal taken van UWV over. Zo bent u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zieke ex-medewerker. Hierdoor heeft u meer invloed op de snelheid waarmee deze ex-medewerker re-integreert. Tevens houdt u meer zicht op eventuele WIA-instroom van zieke ex-medewerkers en kunt u hierop inspelen met gerichte acties. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om, volgens de regels van de Ziektewet, vast te stellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een uitkering. Ook de hoogte en de duur van de uitkering moet u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf vaststellen. Tenslotte moet u een eigen verzuimadministratie voeren en ervoor zorgen dat de uitkering aan uw ex-medewerker betaald wordt.

Zijn werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet verantwoordelijk voor de uitkeringen van alle medewerkers die ziek uit dienst gaan?

Nee, eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering van:

 • Medewerkers die ziek uit dienst gaan, dus niet alleen als zij een flexibel contract hebben maar ook bijvoorbeeld wanneer zij uit dienst gaan in de proeftijd of als gevolg van een reorganisatie;
 • Medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden;
 • Medewerkers met een ‘fictieve dienstbetrekking’, zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers, die ziek worden.

Maar niet voor medewerkers die:

 • ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
 • een langdurige ziekte of handicap hebben;
Wie betaalt de Ziektewetuitkering?

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt de werkgever de Ziektewetuitkering. Is de werkgever geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt UWV de Ziektewetuitkering.

Hoe lang duurt de Ziektewetuitkering?

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar.

Wanneer heeft een ex-medewerker recht op een Ziektewetuitkering?

Medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken (twee jaar) recht op een Ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan kan hij een aanvraag voor een WIA-uitkering doen.

Wat is er verandert met de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)?

In de wet BeZaVa is geregeld dat werkgevers ook de kosten dragen van de Ziektewetuitkering en de WGA-uitkering van medewerkers die ziek uit dienst gaan. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van deze zieke ex-medewerkers naar passend werk.

Wat regelt de Ziektewet?

Wanneer een medewerker ziek wordt, is de werkgever in de meeste gevallen verplicht om het loon van de zieke medewerker door te betalen. Wanneer er sprake is van zogenaamde ‘vangnetters’, hoeft de werkgever bij ziekte echter geen loon door te betalen. Dit is het geval bij:

 1. Zieke medewerkers waarvan het dienstverband afloopt tijdens ziekte, inclusief medewerkers met een flexibel dienstverband;
 2. Ex-medewerkers die binnen 28 dagen na einde van het dienstverband ziek worden en die geen recht hebben op een WW-uitkering.
 3. Ex-medewerkers die recht hebben op een WW-uitkeringen vervolgens ziek worden;
 4. Medewerkers waarvan het ziekterisico als hoog gezien wordt. Dit zijn medewerkers die vallen onder de zogenaamde ‘no risk polis’, orgaandonoren en medewerkers die ziek worden als gevolg van zwangerschap.

Punt 1 en 2 vallen onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Punt 3 en 4 niet.

Wat is de Ziektewet?

Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Dan kan hij soms een Ziektewetuitkering krijgen. In de Ziektewet is geregeld dat zieke ex-medewerkers die geen loon meer krijgen, toch een inkomen hebben.

Uw vraag nog niet beantwoord?

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2018