Wie bent u?
Keerpunt > Veelgestelde vragen

Op alle vragen een antwoord

Hieronder treft u een overzicht van de meeste veelgestelde vragen. Staat de vraag die u heeft er niet bij? Stuur deze dan vooral in via het formulier onderaan deze pagina.

Speciaal voor

Kies uw doelgroep

Arbodiensten

Wat is het verschil tussen loon opschorten of loon stopzetten?
Wanneer een werkgever niet kan controleren of de medewerker arbeidsongeschikt of ziek is, mag hij het loon opschorten. Opschorten betekent dat de werkgever het salaris pas weer uitbetaalt als uit de controle door een bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts blijkt dat de werknemer echt arbeidsongeschikt was.
Bij een loonstop wordt er geen loon meer uitgekeerd. Dit is een veel ingrijpendere maatregel dan het opschorten van het loon. Die maatregel kan een werkgever inzetten als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie en bijvoorbeeld:

– Zijn genezing belemmert
– Weigert zonder deugdelijke grond passende arbeid te verrichten
– Weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan van aanpak

Bij een loonstop hoeft de werkgever het loon niet met terugwerkende kracht uit te betalen. Als de werknemer na de loonstop nog steeds niet meewerkt, kan de werkgever uiteindelijk de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. De werkgever moet dan wel aan kunnen tonen dat hij er alles aan gedaan heeft om de werknemer de kans te geven om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Laat u in dat geval als werkgever adviseren door een arbeidsrechtjurist.
Is het voor een werkgever verplicht om een arbodienst te hebben?

Een werkgever kan een arbodienst inschakelen die alle (wettelijk) verplichte deskundigheid levert. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. De wet gaat ervan uit dat werkgevers hiervoor kiezen behalve wanneer de werkgever er bewust voor kiest om of om zelf de verschillende deskundigen te contracteren. Dit wordt de “maatwerkregeling” genoemd. Dus; de Arbowet gaat ervan uit dat werkgevers een contract afsluiten met een arbodienst maar geeft de ruimte om in plaats daarvan te kiezen voor de maatwerkregeling.

Wat is arbodienstverlening?
Arbodienstverlening komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In die wet staat dat een werkgever verantwoordelijk is voor een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Arbodienstverlening is dienstverlening die erop gericht is om dat beleid voor de werkgever vorm te geven.

Arbowet

Hoe kan een werkgever de verplichte ondersteuning organiseren?

Werkgevers kunnen de verplichtingen vanuit de Arbowet op twee manieren invullen. Ze kunnen alle benodigde dienstverlening inkopen bij één partij; een gecertificeerde arbodienst. Deze kan alle wettelijk verplichte deskundigen leveren om de werkgever en de medewerkers te ondersteunen. Vaak kan een arbodienst daarnaast andere professionals leveren zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen of verpleegkundigen.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om zelf de verschillende deskundigen of diensten te contracteren. Hij kiest dan zelf hoe hij dit intern organiseert. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke Arbo-taken uitvoert verplicht.

Wat houdt een goed Arbo- en verzuimbeleid in?
In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever zich minimaal deskundig moet laten ondersteunen bij de volgende vier taken:
 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim;
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO);
 3. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
 4. Aanstellingskeuringen.

Duurzame inzetbaarheid

Waarom investeer ik als werkgever in duurzame inzetbaarheid?

Als werkgever kunt u Keerpunt inschakelen bij vragen over duurzame inzetbaarheid. Investeren in duurzame inzetbaarheid betekent het voorkomen van verzuim, meer betrokken medewerkers en het aantrekken en binden van goede medewerkers.

Hoe zorgt Keerpunt ervoor dat een werknemer duurzaam re-integreert?

Keerpunt gaat zorgvuldig om met de balans tussen de belangen van de werkgever, medewerker en verzekeraar om te komen tot duurzame re-integratie. Om dit te realiseren kijkt Keerpunt verder dan alleen naar gezondheid of dreigend verzuim.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

In Nederland werken we steeds langer door. Dezelfde baan voor het leven bestaat echter niet meer. De maatschappij verandert en daarmee ook wat nodig is om een leven lang te kunnen werken. Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je als medewerker nu én in de toekomst in staat bent om optimaal te functioneren.

Re-integratie

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

Werkgevers die eigenrisicodragers zijn, zijn samen met de ex-medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Keerpunt helpt hierbij.

RI&E

Moet de RI&E door de arbodienst getoetst worden?

In de meeste gevallen moet u uw RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerd deskundige. Zij kijken of alle risico’s benoemd zijn, de situatie in de organisatie goed is weergegeven en of de meest recente normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers actief in een branche waarvoor een erkend RI&E-instrument aanwezig is, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Met een RI&E worden mogelijke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie in kaart gebracht en beoordeeld. Tevens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin passende maatregelen staan voor de geconstateerde risico’s.

Verlof

Wat zijn de regels rond de verzuimmelding voor werkgevers en werknemers?
De werkgever is verplicht om de regels voor het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij medewerkers. Hiervoor stelt de werkgever een verzuimprotocol op en zorgt ervoor dat de medewerkers dit verzuimprotocol kennen. De werkgever mag aan de medewerker vragen wanneer de medewerker weer aan het werk denkt te kunnen. De medewerker is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. En als werkgever mag u er ook niet naar vragen.
Wat is de uitkeringsduur bij een ziektewetuitkering?
Een ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. De duur van een eventueel zwangerschaps- en bevallingsverlof telt niet mee.
Hoe lang moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen?
Als een zieke medewerker niet in staat is om zijn werk te doen, dan heeft de werkgever maximaal 104 weken een loondoorbetalingsplicht. Als u ziek uit dienst gaat, neemt het UWV de loondoorbetaling over.
Wat is de vervaltermijn van niet opgenomen vakantiedagen?
Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Niet opgenomen vakantiedagen uit 2018 vervallen dan per 1 juli 2019. In de volgende gevallen vervallen de niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:
 • Als u niet in staat was de vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek was. Of omdat uw werkgever u niet in staat stelde om voldoende vakantie op te nemen.
 • Bovenwettelijke vakantiedagen.
Voorkomt het opnemen van vakantiedagen verzuim?
Ja, door regelmatig vakantiedagen op te nemen, voorkomt u verzuim.. Het regelmatig opnemen van vakantiedagen draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
Bouw ik vakantiedagen op als ik arbeidsongeschikt ben?
Ja, arbeidsongeschikte medewerkers bouwen net zo veel wettelijke vakantiedagen op als hun niet zieke collega’s.
Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens mijn zwangerschap?
Is het zwangerschapsverlof nog niet ingegaan? Of bent u nog ziek na afloop van het bevallingsverlof? Dan kan uw werkgever mogelijk een beroep doen op het vangnet Ziektewet. Door het vangnet komen de kosten van uw ziekte niet voor rekening van uw werkgever. Dat vangnet geldt alleen als de ziekte verband houdt met de zwangerschap of bevalling en niet als u bijvoorbeeld uw been breekt. Vermeldt bij uw ziekmelding dat er mogelijk sprake is van recht op vangnet Ziektewet.
Moet ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof melden bij mijn arbodienst?
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof hoeft niet gemeld te worden aan de arbodienst. Dit verlof valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). U heeft recht op minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof, waarvan minimaal tien weken na de bevalling. Uw werkgever vraagt de WAZO-uitkering aan via het werkgeversportaal van het UWV. Bij deze aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring van arts of verloskundige gevoegd waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het UWV betaalt de WAZO-uitkering aan uw werkgever.
Kan ik op vakantie als ik ziek ben?
Dit hangt af van de vakantieregeling die in uw bedrijf geldt. Overleg dit met uw werkgever. Omdat vakantie ook effect kan hebben op de re-integratie, kunt u of kan uw werkgever advies vragen aan uw Bedrijfsarts.

WGA

Wat zijn de WGA rechten & plichten van de werknemer?
Vanaf het moment dat u een WIA aanvraag bij UWV doet en besloten wordt dat u recht heeft op een WGA-uitkering heeft u een aantal rechten en plichten. Een WGA-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten krijgt. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt. Keerpunt helpt u om te voldoen aan alle plichten die de wet u voorschrijft. Deze plichten zijn er onder andere op gericht om te kunnen bepalen of u recht heeft/ houdt op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Wat mag u verwachten?

– Dat betrokken partijen vertrouwelijk omgaan met uw privacy en persoonsgegevens (bijvoorbeeld UWV, Keerpunt, verzekeraar en (ex-)werkgever)
– Als u een WGA-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek
– Begeleiding bij uw re-integratie

Wat wordt van u verwacht?

– Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie
– Geef wijzigingen tijdig door tijdens uw WGA uitkering
    – Geef al uw (vrijwilligers)werk door
    – Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door
– Houd contact met uw vaste contactpersoon bij Keerpunt en reageer op contactverzoeken
– Werk aan uw herstel
    – Laat u medisch behandelen en volg aanwijzingen van een arts op
    – Voorkom dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt
    – Werk mee aan uw re-integratie
    – Zoek en behoud passend werk
– Werk mee aan onderzoek. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.
– Zorg voor een geldig identiteitsbewijs als u een afspraak bij UWV heeft – Bewaar papieren van uw uitkering

Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/ of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Indien uw werkgever eigenrisicodrager is en u niet door UWV, maar door uw werkgever, of de dienstverlener van uw werkgever ondersteund wordt bij uw re-integratie, gelden deze regels ook.

Meer info te vinden op de website van UWV.  
Wat is zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)?
Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA moet u als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gaan optreden. U moet een ZBO procedure hebben omdat u een deel van de WIA uitvoert in plaats van het UWV. Dit betekent dat als u vindt dat een (ex-)werknemer die in de WGA is beland onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, u de (ex-)werknemer een sanctie kunt opleggen.

U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:
– De situatie moet objectief beoordeeld worden- Het besluit moet onderbouwd en schriftelijk aan (ex-)werknemer worden meegedeeld
– In deze brief moet zijn aangegeven op welke wijze de (ex-)werknemer dit bezwaar kan opstarten
    – het bezwaar moet in behandeling worden genomen
    – uw (ex-)werknemer moet worden gehoord
    – er moet een beslissing worden genomen op het bezwaar
    – de bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon
– Het is mogelijk dat uw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. U moet dan een verweerschrift opstellen en u indien nodig op de rechtszitting laten vertegenwoordigen
– Uw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen, er moet dus in uw bedrijf een klachtenprocedure zijn
– U moet uw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op het besluit

Hou er rekening mee dat het andersom ook mogelijk is, dus dat een WGA-gerechtigde (ex-) werknemer ú aanspreekt op (het ontbreken van) re-integratie-inspanningen

Indien u hulp nodig heeft bij het inrichten van het ZBO, kunnen wij u in contact brengen met partijen die dit kunnen bieden.
Wat zijn de Rechten en plichten van de werkgever als hij eigenrisicodrager is voor de WGA?
Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:
 • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een (verzamel)factuur naar u. U kunt deze factuur dan zelf betalen of uw verzekeraar doet dat namens u;
 • Betaling van zijn re-integratie. Afhankelijk van uw verzekeraar, kunt u dit (deels) vergoed krijgen;
 • Begeleiding bij de re-integratie van uw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • U dient erop toe te zien dat (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
  • Hiertoe is het noodzakelijk om het Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO) in te richten.
  • U bent daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.

Tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar u een arbeidscontract mee heeft, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. Indien u het eigenrisicodragerschap stopt, blijft u tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook bent u verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, ondanks dat zij pas een WGA-uitkering krijgen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Daarnaast kunnen vanuit de polisvoorwaarden andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn u uw verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden naleeft. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan kan dit consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten heeft u?

Als eigenrisicodrager mag u een van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Uw (ex-)werknemer moet u op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vindt u hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

U mag als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de (ex-)werknemer een sanctie opleggen indien deze zich niet houdt aan zijn verplichtingen. U kunt dan, conform de daarvoor geldende regels, de WGA-uitkering opschorten, korten of stopzetten.

Herbeoordeling

Daarnaast kunt u bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Dit doet u indien er voldoende gewijzigd is in de situatie van uw (ex-)werknemer en u verwacht dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV zal de situatie van uw (ex-)werknemer dan opnieuw beoordelen. U (en de (ex-)werknemer) ontvangt dan een beschikking waarin de uitslag van deze beoordeling wordt beschreven. Tegen deze beschikking kunt u altijd bij UWV in bezwaar gaan.  
Wat is vervroegde IVA?
Normaal gesproken kan een werknemer pas na 2 jaar ziekte een WIA aanvraag doen. Met een vervroegde WIA aanvraag doe je eerder een beroep op de IVA-uitkering. Deze aanvraag kan door werknemer gedaan worden als werknemer minimaal 3 weken ziek is tot uiterlijk 68 weken verzuim. De vervroegde IVA wordt alleen toegekend wanneer er sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Als er nog (een geringe) kans is op herstel, dan is een vervroegde IVA niet mogelijk. Voordeel voor werkgevers is dat de IVA-uitkering in mindering gebracht kan worden op de loondoorbetalingsverplichting die gedurende 2 jaar geldt. Werknemer krijgt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot AOW-gerechtigde leeftijd 75% van het laatst verdiende loon. Daarnaast hebben werkgever en werknemer geen re-integratieverplichtingen.  
Wat is WIA, WGA en IVA?
WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden.

WIA

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wanneer u door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan. Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt dit dan beoordeeld. Dit recht wordt verleend indien 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen; WGA-uitkering en IVA-uitkering.

WGA

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon (in de toekomst) zou kunnen werken, kan het recht op een WGA-uitkering verleend worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

IVA

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering verleend worden. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.  
Hoe ziet de WGA begeleiding bij Keerpunt eruit?
Keerpunt biedt praktische ondersteuning en advies aan werkgevers over hoe zij het beste kunnen handelen als eigenrisicodrager WGA. Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. De experts van Keerpunt beschikken over ruime kennis en ervaring om (complexe) zaken tot een positief resultaat te leiden. Iedere situatie met een strategie op maat. Onze experts controleren elke beschikking, waarna een bezwaarprocedure gestart kan worden. Dit doen wij voor medewerkers met een vast én een tijdelijk dienstverband.

Jaarlijkse controle

Alle zaken met een lopende WGA-uitkering of risico op een WGA-uitkering in de toekomst worden minsten één keer per jaar gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of de laatste beschikking nog passend is. Mogelijk is de belastbaarheid te beïnvloeden of is een herbeoordeling aan de orde. Als dat zo is starten onze experts passende vervolgacties op al dan niet uitgevoerd door gespecialiseerde partners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij terugkeer naar werk, (multidisciplinaire) programma’s ter verhoging van de belastbaarheid of expertiseonderzoeken.  
Wat is Eigenrisicodrager WGA?
Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ (WGA). De premie die u betaalt aan de belastingdienst vervalt dan. Als een verzuimende (ex-)medewerker dan recht op een WGA-uitkering heeft, draagt u gedurende maximaal 10 jaar de kosten van de uitkering. U kunt u hiervoor uiteraard verzekeren. Ook bent u als eigenrisicodrager verplicht om de re-integratiebegeleiding vorm te geven. Deze verplichtingen geven u anderzijds de mogelijkheid om zelf, of via dienstverleners, invloed uit te oefenen op langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Naast dat u op deze manier direct  invloed heeft op de kosten, geeft dit u ook de mogelijkheid om vanuit goed werkgeverschap uw (ex-)medewerkers te ondersteunen. Overweegt u eigenrisicodrager te worden? Wij raden u aan professioneel advies in te winnen bij uw adviseur.  
Wat is WIA, WGA en IVA?
WIA, WGA en IVA zijn onderling verbonden.

WIA

WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Wanneer een medewerker door ziekte niet of minder kan werken, kan het recht op een WIA-uitkering ontstaan. Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt beoordeeld of de medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend indien 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen; WGA-uitkering en IVA-uitkering.

WGA

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon (in de toekomst) zou kunnen werken, kan het recht op een WGA-uitkering verleend worden. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

IVA

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Indien er na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een persoon niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering verleend worden. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.  

XpertSuite

Hoe log ik in met een Yubikey?
Werkgevers zonder mobiele telefoon kunnen gebruikmaken van een Yubikey voor inlog met 2-factor authenticatie. Bekijk de handleiding voor instructie en link naar een verkooppunt. Aanschafkosten van een yubikey zijn voor de werkgever.
Mijn account is geblokkeerd, wat nu?
Neem contact op met onze klantenservice.
Ik log voor de eerste keer in, maar krijg een foutmelding.
U kunt een e-mail sturen naar onze klantenservice via contact@keerpunt.nl. Graag ontvangen wij dan ook een screenshot mee waarop de foutmelding te zien is. U kunt ook bellen met de klantenservice.
Hoe vind ik het snelst een verzuimende werknemer in XpertSuite?
Door in te loggen en op uw homepagina de optie Dossier Zoeken aan te klikken.
Ik meld normaalgesproken ziek via mijn portaal/verzekaar, waarom krijg ik nu inloggegevens voor XpertSuite?
Er verandert niks voor u qua ziekmelding- en herstelmelding. XpertSuite is een applicatie van Keerpunt en waar u als klant ook toegang toe heeft. Bijvoorbeeld om uw lopende ziekmeldingen te volgen, rapportages te draaien en om alle documenten en berichten te vinden.
Moet ik mijn ziekmelding alsnog in XpertSuite doen?
Nee. Indien de ziekmelding via een portaal is gedaan, wordt deze automatisch via een koppeling verwerkt in XpertSuite.
Hoe meld ik verzuim en hoe voeg ik werknemers toe?
Dit is afhankelijk van het type dienstverlening tussen verzekeraar en Keerpunt. Neem contact op met onze klantenservice.
Ik ben ingelogd maar zie geen verzuim of andere data
Mogelijk bent u enkel ingelogd bij DialoogXpert en niet bij XpertSuite. Log in bij Xpertsuite. Lukt dat niet? Neem dan contact op met onze klantenservice.
Ik wil de verzuimcijfers opvragen van de afgelopen periode
In uw portal vindt u links in de menubalk de optie ‘Rapportages/Rapportage/Statistiek’. De verzuimcijfers kunnen alleen berekend worden aan de hand van de werknemers die zijn opgenomen in XpertSuite.
Mijn mobiele nummer is gewijzigd
Is uw oude nummer door u in gebruik? Zo ja, log met dit nummer in en ga naar instellingen om hier het mobiele nummer te wijzigen. Zo nee, neem dan contact op met onze klantenservice.
Inloggegevens kwijt of vergeten, wat nu?
Indien u al eerder heeft ingelogd en u bent uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, klik op ( inloggegevens vergeten )?  Indien u nooit eerder heeft ingelogd in de applicatie, neem dan contact op onze klantenservice.
Hoe log ik in als werkgever?
Ga naar https://login.xpertsuite.nl/ en log in met uw inloggegevens.
Hoe log ik in als werknemer?
U ontvangt van Keerpunt een bericht met een link. U klikt op de link en maakt een wachtwoord aan. Daarna opent DialoogXpert en kunt u communiceren met uw re-integratiespecialist of praktijkondersteuner. Hier leest u meer over DialoogXpert.
XpertSuite wachtwoord vergeten?

Klik op de inlogpagina op “Wachtwoord vergeten?” en volg de aangegeven instructies om uw wachtwoord te resetten.

Krijg ik per e-mail een bericht over de openstaande taken?

U krijgt één keer per week een e-mail waarin staat aangegeven hoeveel taken er open staan in XpertSuite. Er wordt i.v.m. privacyregelgeving geen e-mail  verstuurd over wat de taak inhoudt, u dient hiervoor in te loggen in XpertSuite.

Ik probeer in te loggen in XpertSuite maar ik ben mijn telefoon vergeten, wat nu?

U heeft als gebruiker de optie om in te loggen middels de backup-code die u heeft gekregen bij de eerste keer inloggen in het systeem. Elke backup-code kunt u één keer gebruiken als alternatief voor het inloggen met een SMS-bericht. Na het inloggen met de backup-code kunt u via het systeem een nieuwe backup-code genereren. Klik hiervoor op “Inloggen mislukt” en vervolgens op “Gebruik back-up code”.

Ik probeer in te loggen in XpertSuite maar ik ontvang geen SMS-bericht?

U heeft als gebruiker de optie om het SMS bericht opnieuw te versturen. Klik hiervoor op “Inloggen mislukt” en vervolgens op “SMS opnieuw versturen”. Er wordt nu een nieuw SMS-bericht verstuurd naar uw telefoon (het SMS-bericht bestaat uit cijfers en letters, er staan geen hoofdletters in het bericht).

Is ‘twee factor authenticatie’ alleen mogelijk via een SMS-bericht?

Nee, het is ook mogelijk om in te loggen via een authenticatie-app, zoals Google Authenticator

Waarom dien ik een telefoonnummer op te geven bij het inloggen in XpertSuite?

Alle systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen dienen wettelijk gebruik te maken van een tweede verificatiestap bij het inloggen (twee factor authenticatie). Dit wordt gedaan bij XpertSuite met uw telefoonnummer, deze is aan u persoonlijk verbonden en is een geldige manier om te controleren/verifiëren dat degene die inlogt echt is wie hij zegt dat hij is.

Waarom moet de klant akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden? Kan Keerpunt dit niet voor mij regelen?

De klant moet akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden om het Keerpunt juridisch te machtigen voor het verwerken van gegevens. Zonder deze machtiging zijn wij niet bij machte om de gegevens van een bedrijf te verwerken en op te nemen in ons systeem.

Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?

Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geeft u aan dat wij uw gegevens mogen verwerken volgens de AVG. Op deze manier wordt uw privacy gegarandeerd. Daarnaast wordt uw privacy gegarandeerd door de 2-factor authenticatie bij het inloggen in XpertSuite.

Krijg ik minder functionaliteiten ter beschikking?

Het belangrijkste is dat u minimaal dezelfde functionaliteiten houdt als in Verzuimsignaal, maar dat daarnaast de klanten er op het gebied van gemak, gebruiksvriendelijkheid, ondersteuning, proces en rapportages op vooruit gaan.

Wordt de historische data bewaard?

Ja, de historische data wordt bewaard conform de verplichte bewaartermijnen.

Hoeveel jaar verzuimhistorie wordt meegenomen naar het nieuwe systeem?

Er wordt 3 jaar verzuimhistorie meegenomen naar het nieuwe systeem.

Op welke manier wordt de klant getraind?

Klanten worden getraind door middel van instructiemateriaal (video’s en instructiekaart).

Daarnaast worden er verschillende instructievideo’s beschikbaar gesteld. Deze video’s zijn te vinden bij de Vragen & Antwoorden.

Wat is 2-factor authenticatie?

2-factor authenticatie houdt in dat u met behulp van een unieke beveiligingscode in moet loggen. Deze code vraagt u aan bij het inloggen en ontvangt u op uw telefoon. Deze manier van inloggen garandeert uw privacy en beschermt uw gegevens.

Hoe kan ik inloggen?

U logt in de PortalXpert van XpertSuite in met uw gebruikersnaam, een wachtwoord en 2-factor authenticatie.

Waarom krijgen we een nieuw systeem?

Er komt een nieuw systeem, omdat wij u zoveel mogelijk in staat willen stellen om zelf uw zaken te regelen rondom verzuim en preventie. Daarmee geven we u meer grip op verzuim. Zo kunt u 24/7 dienstverlening aanvragen, snel en gemakkelijk ziekmeldingen doen, en heeft u een overzichtelijke ‘eigen’ klantomgeving.

Wordt Verzuimsignaal vervangen?

Verzuimsignaal wordt inderdaad vervangen door XpertSuite. U wordt de komende weken verder geïnformeerd over de werkwijze, de training en de feitelijke overgang naar het nieuwe systeem.

Waar kan ik vragen stellen over het werken met het Verzuimsysteem?

Voor uw vragen kunt u terecht bij de Vragen & Antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met Keerpunt via contact@keerpunt.nl.

Ziektewet

Wat is de uitkeringsduur bij een ziektewetuitkering?
Een ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. De duur van een eventueel zwangerschaps- en bevallingsverlof telt niet mee.
Hoe helpt Keerpunt u?

Keerpunt ondersteunt u, als werkgever, bij alle aspecten van het eigenrisicodragerschap:

 • Keerpunt begeleidt uw ex-medewerker naar een duurzaam herstel. Onze bedrijfsartsen en gespecialiseerde casemanagers zorgen ervoor dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter en de Ziektewet;
 • Daarnaast stellen wij het recht op de Ziektewetuitkering vast, net als de hoogte en de duur van deze uitkering. Ook verzorgen wij de uitkeringsadministratie voor u.
 • Mocht de medewerker zich niet aan zijn verplichtingen houden, dan ondersteunen wij u bij de het voorbereiden van beschikkingen en toepassen van maatregelen richting uw medewerker.
Wat houdt het voorbereiden van beslissingen van UWV in?

Beslissingen van UWV zijn nodig bij bijvoorbeeld het toekennen, beëindigen, veranderen of opschorten van een Ziektewetuitkering. U bereidt als werkgever de beslissing voor; dat wil zeggen dat u aangeeft wat u denkt dat er moet gebeuren en dit onderbouwt met informatie. Op basis van de informatie die u verstrekt, neemt UWV haar beslissing.

Waar ben ik als eigenrisicodrager Ziektewet voor verantwoordelijk?

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan bent u verantwoordelijk voor:

 • Het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen aan UWV;
 • Het betalen van de Ziektewetuitkering aan de ex-medewerkers;
 • Het voorbereiden van beslissingen voor UWV;
 • Het uitvoeren van de beslissingen van UWV;
 • De verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke ex-medewerkers;
 • Het bijhouden van een gescheiden verzuim- en loonadministratie voor de medewerkers waarvoor u eigenrisicodrager bent.
Welke taken neemt een werkgever, die eigenrisicodrager Ziektewet is, over van UWV?

Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden, dan neemt u een aantal taken van UWV over. Zo bent u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zieke ex-medewerker. Hierdoor heeft u meer invloed op de snelheid waarmee deze ex-medewerker re-integreert. Tevens houdt u meer zicht op eventuele WIA-instroom van zieke ex-medewerkers en kunt u hierop inspelen met gerichte acties. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om, volgens de regels van de Ziektewet, vast te stellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een uitkering. Ook de hoogte en de duur van de uitkering moet u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet zelf vaststellen. Tenslotte moet u een eigen verzuimadministratie voeren en ervoor zorgen dat de uitkering aan uw ex-medewerker betaald wordt.

Zijn werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet verantwoordelijk voor de uitkeringen van alle werknemers die ziek uit dienst gaan?

Nee, eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkering van:

 • Medewerkers die ziek uit dienst gaan, dus niet alleen als zij een flexibel contract hebben maar ook bijvoorbeeld wanneer zij uit dienst gaan in de proeftijd of als gevolg van een reorganisatie;
 • Medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden;
 • Medewerkers met een ‘fictieve dienstbetrekking’, zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers, die ziek worden.

Maar niet voor medewerkers die:

 • ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
 • een langdurige ziekte of handicap hebben;
Wie betaalt de Ziektewetuitkering?

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt de werkgever de Ziektewetuitkering. Is de werkgever geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt UWV de Ziektewetuitkering.

Hoe lang duurt de Ziektewetuitkering?

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar.

Wanneer heeft een ex-werknemer recht op een Ziektewetuitkering?

Medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken (twee jaar) recht op een Ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan kan hij een aanvraag voor een WIA-uitkering doen.

Wat is er verandert met de invoering van de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)?

In de wet BeZaVa is geregeld dat werkgevers ook de kosten dragen van de Ziektewetuitkering en de WGA-uitkering van medewerkers die ziek uit dienst gaan. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van deze zieke ex-medewerkers naar passend werk.

Wat regelt de Ziektewet?

Wanneer een medewerker ziek wordt, is de werkgever in de meeste gevallen verplicht om het loon van de zieke medewerker door te betalen. Wanneer er sprake is van zogenaamde ‘vangnetters’, hoeft de werkgever bij ziekte echter geen loon door te betalen. Dit is het geval bij:

 1. Zieke medewerkers waarvan het dienstverband afloopt tijdens ziekte, inclusief medewerkers met een flexibel dienstverband;
 2. Ex-medewerkers die binnen 28 dagen na einde van het dienstverband ziek worden en die geen recht hebben op een WW-uitkering.
 3. Ex-medewerkers die recht hebben op een WW-uitkeringen vervolgens ziek worden;
 4. Medewerkers waarvan het ziekterisico als hoog gezien wordt. Dit zijn medewerkers die vallen onder de zogenaamde ‘no risk polis’, orgaandonoren en medewerkers die ziek worden als gevolg van zwangerschap.

Punt 1 en 2 vallen onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Punt 3 en 4 niet.

Wat is de Ziektewet?
Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Dan kan hij soms een Ziektewetuitkering krijgen. In de Ziektewet is geregeld dat zieke ex-medewerkers die geen loon meer krijgen, toch een inkomen hebben.

Uw vraag nog niet beantwoord?

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020