medewerker
Keerpunt > Medewerker > Rechten en plichten

Uw rechten en plichten

In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn bij ziekteverzuim. Uiteraard kunnen beide partijen in het re-integratieproces rekenen op ondersteuning van de re-integratiespecialisten van Keerpunt.

Wat doet de re-integratiespecialist van Keerpunt?

De re-integratiespecialist

 • is de vaste contactpersoon voor werkgever, werknemer, arbodienst en eventuele andere betrokkenen;
 • kijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn;
 • adviseert werkgever en werknemer bij het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak voor re-integratie;
 • zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor re-integratie;
 • heeft oog voor de belangen van werkgever, werknemer en verzuimverzekeraar;
 • adviseert over begeleiding of training en organiseert deze indien van toepassing;
 • maakt afspraken over (gedeeltelijke) werkhervatting met werkgever en werknemer en koppelt deze terug naar de verzuimverzekeraar;
 • ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
 • verstrekt namens de werkgever gegevens aan de verzuimverzekeraar die nodig zijn voor het afhandelen van de claim en meldt of er sprake is van een vangnet- situatie of regres;
 • gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de werknemer.

Wat zijn uw rechten als werknemer?

Als werknemer heeft u recht op

 • deskundig advies van uw re-integratiespecialist;
 • loondoorbetaling tijdens de eerste 104 weken van uw arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en cao-normen;
 • een second opinion door een bedrijfsarts als u het niet eens bent met het professionele handelen van uw bedrijfsarts;
 • een deskundigenoordeel door UWV in geval van twijfel of onenigheid over het re-integratieproces.

Wat zijn uw plichten als werknemer?

Als werknemer moet u

 • u ziek melden bij uw werkgever volgens het binnen uw bedrijf geldende verzuimprotocol;
 • de verzuimvoorschriften van uw werkgever naleven;
 • actief meewerken aan uw re-integratie;
 • aanwezig zijn bij ingeplande afspraken met de bedrijfsarts;
 • samen met uw werkgever een Plan van Aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 • minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met uw werkgever;
 • alle mogelijkheden voor werkhervatting benutten: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • meewerken aan een behandeling, begeleiding of training die de re-integratiespecialist of bedrijfsarts voorschrijft;
 • voor het einde van het eerste ziektejaar samen met uw werkgever een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • samen met uw werkgever uiterlijk in de 89e week van ziekte een re-integratieverslag opstellen;
 • uiterlijk in de 93e week van ziekte de complete WIA-aanvraag indienen bij UWV.

In het document ‘Uw rechten en plichten bij re-integratie‘ staan alle rechten en plichten van de werknemer én de werkgever. En wat de re-integratiespecialist van Keerpunt allemaal voor u doet in één overzicht.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020