medewerker
Keerpunt > Medewerker > Rechten en plichten

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw werkgever moeten zich inspannen voor uw re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Rechten en plichten medewerker en werkgever

Zowel u als uw werkgever hebben een aantal rechten en plichten omtrent uw re-integratie. Deze rechten en plichten staan in de Wet verbetering poortwachter. Ze moeten ervoor zorgen dat u  zo snel mogelijk weer aan het werk komt. Beide partijen zijn verplicht om deze regels te volgen en samen verantwoordelijkheid te nemen voor een passend re-integratietraject. Als uw werkgever zich hiervoor onvoldoende inzet of zich niet aan de regels houdt, kan UWV sancties opleggen. De werkgever mag verwachten dat u volledige medewerking verleent ter bevordering van uw herstel en re-integratie. Keerpunt ondersteunt u en uw werkgever in dit re-integratieproces en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat uw re-integratie soepel verloopt. Hieronder zetten we de rechten en plichten voor u en uw werkgever op een rijtje.

Rechten

U als medewerker hebt recht op:

 • Loondoorbetaling volgens de wettelijke -/cao-normen tijdens de eerste 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid.
 • Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV als u twijfelt over, of het oneens bent met uw re-integratieproces.

Uw werkgever heeft recht op:

 • Het laten uitvoeren van een deskundigenoordeel (second opinion) door UWV in geval van twijfel of onenigheid over het re-integratieproces.
 • De loondoorbetaling na 2 jaar te stoppen.
 • Het opschorten of stopzetten van de loonbetaling bij een geschil over arbeidsongeschiktheid of schending van de re-integratieverplichtingen van de medewerker.

Plichten

Als medewerker moet u:

 • Zich ziekmelden bij uw werkgever volgens het protocol.
 • De verzuimvoorschriften van uw werkgever naleven.
 • Actief meewerken aan uw re-integratie.
 • Naar het spreekuur gaan van de bedrijfsarts als u daarvoor wordt uitgenodigd.
 • Samen met uw werkgever een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen.
 • Minimaal elke 6 weken een evaluatiegesprek voeren met uw werkgever.
 • De mogelijkheden voor werkhervatting benutten: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever.
 • Meewerken aan een training, behandeling of begeleiding die de re-integratiespecialist of bedrijfsarts voorschrijft.
 • Een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen, voordat het eerste ziektejaar is afgelopen.
 • Samen met uw werkgever een re-integratieverslag opstellen. Dit doet u uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar.
 • Uiterlijk 13 weken voor het derde ziektejaar de WIA-aanvraag indienen bij UWV.

Uw werkgever moet:

 • Een ziekmelding direct doorgeven.
 • U informeren over de aangestelde re-integratiespecialist (van Keerpunt).
 • Loon doorbetalen tijdens de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en/of geldende cao-normen.
 • Zich maximaal inspannen voor uw re-integratie.
 • Een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts binnen 6 weken na de eerste ziektedag.
 • Samen met u een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen.
 • Minimaal elke 6 weken een evaluatiegesprek met u voeren.
 • Voor afloop van het eerste ziektejaar samen met u een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen.
 • De mogelijkheden voor werkhervatting bespreken: eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever.
 • Een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen.
 • In de 42e week de ziekmelding doorgeven aan UWV.
 • Een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen.
 • Samen met u uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar een re-integratieverslag opstellen.
 • Erop toezien dat u tijdig een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.


Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019