scroll

Voldoen aan de wet

Arbowet

Goede arbeidsomstandigheden zijn een voorwaarde voor werknemers om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers zijn verplicht om deze goede arbeidsomstandigheden te creëren. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Lees verder
Arbowet

De Arbowet is een kaderwet. Er staan geen concrete regels in, maar algemene bepalingen die binnen de kaders van een organisatie toegepast kunnen worden. Keerpunt verstrekt werkgevers informatie over hun verplichtingen en de consequenties van het niet nakomen van deze verplichtingen.

Verplichtingen werkgevers

Werkgevers hebben volgens de Arbowet bepaalde verplichtingen waaraan ze moeten voldoen om de gezondheid en veiligheid van hun personeel te kunnen waarborgen:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.
 • Zoveel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken.
 • De inrichting van de arbeidsplaatsen, werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zoveel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.
 • Het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de organisatie in kaart te brengen. Lees hier meer over de RI&E.
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E. Hierin geeft een werkgever aan welke risico’s worden aangepakt en binnen welke termijn.
 • Voorlichting geven aan de werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
 • Het geven van voorlichting en onderricht aan werknemers over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie.
 • Toegang geven tot een veiligheidsdeskundige of preventiemedewerker (intern of extern).
 • Het direct melden en registreren van beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 • Werknemers in de gelegenheid stellen om een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Lees hier meer over het PMO.
 • Maatregelen nemen op het gebied van brandbestrijding, eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie bij calamiteiten. Denk hierbij aan het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er).
 • Het hebben van een basiscontract met een arbodienstverlener zoals Keerpunt.
 • Als de bedrijfsarts daarom vraagt, moet de werkgever hem vrije toegang geven tot de werkvloer.
 • Werknemers kunnen een preventief spreekuur aanvragen bij de bedrijfsarts voor vragen over de gezondheid in relatie tot het werk.
 • Werknemers kunnen om een second opinion vragen bij de bedrijfsarts.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...