Wie bent u?
Keerpunt > Arbowet

Factsheet wijzigingen Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Hier leest u wat de gevolgen  zijn voor u en de gevolgen voor de arbodienstverlening die u van Keerpunt afneemt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de Arbowet?

 1. Invoering van het Basiscontract;
 2. Veranderende positie van de bedrijfsarts;
 3. Verzwaring van de rol van de preventiemedewerker;
 4. Rol van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging;
 5. Handhaving door inspectie SZW.

 

Basiscontract

Wat houdt het basiscontract in?

Het basiscontract is wettelijk verplicht. In het basiscontract is vastgelegd wat de minimale arbozorg moet zijn ten aanzien van:

 1. Rol van bedrijfsarts
  De bedrijfsarts krijgt een grotere verantwoordelijkheid in de bedrijfsgezondheidszorg.
 2. Arbeidsomstandighedenspreekuur
  Het arbeidsomstandighedenspreekuur wordt verplicht.
 3. Second opinion
  Medewerkers krijgen recht op een second opinion
 4. Melding van beroepsziekten
  Ook de melding van beroepsziekten moet worden geregeld in het basiscontract.
 5. Rol van de preventiemedewerker
  De preventiemedewerker gaat intensiever samenwerken met de bedrijfsarts
 6. Klachtenregeling
  Het basiscontract moet verplicht een klachtenregeling bevatten.

Voldoet de arbodienstverlening die ik afneem van Keerpunt aan deze eisen?

Ja; onze dienstverlening voldoet aan alle eisen uit de Arbowet. Keerpunt biedt arbodienstverlening aan via verzekeraars en volmachten.

 

U heeft de maatwerkregeling gekozen. Heeft u dan ook een basiscontract nodig?

Ja, dat is wettelijk verplicht.

 

Bedrijfsarts

Wat verandert er in de rol van de bedrijfsarts?

 1. De bedrijfsarts krijgt meer verantwoordelijkheid ten aanzien van preventie;
 2. De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden;
 3. De bedrijfsarts kan de werkplek bezoeken als daar concrete aanleiding voor is;
 4. Het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur wordt verplicht.

Is het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur verplicht?

Ja, u moet dat aanbieden aan uw medewerkers. Dit betekent dat zij de bedrijfsarts ook mogen raadplegen als zij (nog) niet ziek gemeld zijn.

 

Hoe wordt het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur door Keerpunt ingeregeld?

Deze dienstverlening biedt Keerpunt al aan in de huidige arbodienstverlening. Hieraan verandert niets.

 

Mag de medewerker naar het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur als hij nog niet ziek is?

Ja, dat mag.

 

Hoe is de anonimiteit van de medewerker bij het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur gewaarborgd?

 Als werkgever krijgt u alleen terugkoppeling als de medewerker hier toestemming voor geeft.

 

Second opinion

Wat houdt een second opinion in?

Uw medewerker heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen als hij twijfelt aan het advies van de eigen bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van uw medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag de eerste bedrijfsarts dit weigeren.

 

Waarover kan uw medewerker een second opinion aanvragen?

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van:

 1. Verzuimbegeleiding;
 2. Een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO);
 3. Consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

 

Wie vraagt een second opinion bedrijfsarts aan?

De medewerker vraagt de second opinion aan bij de eerste bedrijfsarts.

 

Wie handelt een second opinion af?

Als de eerste bedrijfsarts de aanvraag ontvangen heeft, beoordeelt hij deze, vraagt eventueel aanvullende informatie op en dient een verzoek in bij het Coördinatiepunt second opinion. Uw re-integratiespecialist van Keerpunt bewaakt dit traject voor uw medewerkers.

 

Mag de werkgever ook eens second opinion aanvragen?

Nee, dag mag niet.

 

Mag de medewerker zelf de bedrijfsarts voor de second opinion kiezen?

Voor second opinion maakt Keerpunt gebruik van het OVAL coördinatiepunt second opinion. Als de werkgever arbodienstverlening van Keerpunt afneemt, kan de medewerker zelf zijn bedrijfsarts second opinion kiezen via OVAL.

 

Betaalt de medewerker de second opinion?

Nee, deze kosten zijn voor rekening van de werkgever.

 

Neemt de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert de casus over?

Nee, de begeleiding blijft bij de eerste bedrijfsarts.

 

Wat is het verschil tussen het deskundigenoordeel van UWV en de second opinion?

Second opinion Deskundigenoordeel UWV
De second opinion kan gaan over adviezen van de eerste bedrijfsarts in het kader van:

 1. De verzuimbegeleiding;
 2. Een uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek;
 3. Een consultatie met betrekking tot gezondheidsdeskundige vraagstukken in verband met arbeid (vermoeden van beroepsziekte).
Het deskundigenoordeel is een oordeel over het verloop van het re-integratieproces en beantwoordt (een van) de volgende vragen:

 1. Hebben werkgever en medewerker voldoende gedaan aan re-integratie?
 2. Kan de medewerker volledig zijn eigen werk doen?
 3. Is het aangepaste eigen of ander werk passend?
 4. Kan het verzuim binnen 26 weken verminderen door middel van aangepast werk, ander werk of bijscholing?
Medewerker vraagt aan Werkgever of medewerker vraagt aan
Werkgever betaalt(factuur: uren × uurtarief bedrijfsarts +BTW) Aanvrager betaalt€ 100 (als medewerker aanvraagt)

€ 400 (als werkgever aanvraagt)

 

Preventiemedewerker

Welke rol speelt de preventiemedewerker in de nieuwe Arbowet?

De rol van de preventiemedewerker wordt verzwaard. Een werkgever moet inzetten op preventie om arbeidsomstandigheden, werkdruk en werksfeer positief te beïnvloeden. Hij moet voorkomen dat mensen uitvallen door ziekte. De preventiemedewerker helpt hem hierbij.

 

Wat verandert er in de rol van de preventiemedewerker?

 1. De preventiemedewerker gaat samenwerken met de bedrijfsarts;
 2. De ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker;
 3. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt opgesteld in overleg met de preventiemedewerker.

Welk belang heeft een werkgever bij preventie?

Preventie is investeren in de kwaliteit van de arbeidsorganisatie. Zieke medewerkers zorgen voor directe en indirecte kosten:

Directe kosten

 1. Zieke medewerkers hebben recht op 104 weken loondoorbetaling bij ziekte (de hoogte van het bedrag is veelal afhankelijk van cao’s);
 2. Een werkgever is verplicht om zijn zieke medewerkers door een arbodienst/bedrijfsarts te laten begeleiden en hen te re-integreren; dit brengt kosten met zich mee.

Indirecte kosten

 • Kwaliteitsverlies in het arbeidsproces doordat er meer werk met minder mensen moet worden uitgevoerd en andere medewerkers overbelast raken;
 • Kosten vervanger van zieke medewerker;
 • Stijging verzuimpremies: Verzekeraars hanteren premiemodellen waarbij de kosten van verzuim worden doorberekend in de premie. In het algemeen wordt de premie bepaald op basis van de volgende parameters:
  • Landelijk verzuim;
  • Verzuim in de branche;
  • Verzuim in het bedrijf zelf;
  • Grootte van het bedrijf.

 

Op welke manier ondersteunt Keerpunt bij preventie?

Keerpunt biedt de volgende diensten aan in het kader van preventie:

 • Cursus preventiemedewerker;
 • Verzuimtraining;
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO);
 • Uitvoering van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Advisering over arbobeleid, onder andere ondersteuning van bedrijven met meer dan 75 medewerkers bij het opstellen van het wettelijk verplichte operationeel plan preventie;
 • Keerpunt levert een vertrouwenspersoon;
 • Keerpunt geeft advies over duurzame Inzetbaarheid.

Heeft u vragen over preventie? Mail ze ons onder vermelding van het polisnummer van uw verzekering.

 

Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging

Wat verandert er in de rol van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging (OR/PV)?

De OR/PV krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

 

Op welke manier ondersteunt Keerpunt hierbij?

Keerpunt verstrekt u informatie over uw verplichting.

 

Handhaving Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Wat verandert er in de handhaving door inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)?

Tot op heden kan de inspectie SZW kiezen tussen een waarschuwing en een boete als de werkgever geen arbocontract heeft. Dat gaat veranderen. De inspectie SZW moet vanaf 1 juli 2018 een boete uitdelen als de werkgever niet over een basiscontract beschikt. Een werkgever komt er dan niet meer alleen met een waarschuwing vanaf.
Als u na 1 juli 2018 over een contract beschikt, maar het contract voldoet niet aan de wettelijke eisen, heeft de inspectie SZW nog wel de mogelijkheid om eerst te waarschuwen.

 

Op welke manier ondersteunt Keerpunt hierbij?

Keerpunt verstrekt u informatie over uw verplichtingen en de consequenties van het niet nakomen van uw verplichtingen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020