Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Wijzigingen Arbowet

Wijzigingen Arbowet

12 juli 2017

Per 1 juli is de Arbowet gewijzigd op een aantal punten. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor de arbodienstverlening die Keerpunt biedt.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Factsheet wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet op een aantal punten. Met dit document informeren wij u over de gevolgen voor u en de gevolgen voor de arbodienstverlening die u van Keerpunt afneemt.

 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de Arbowet?

 1. Invoering van het Basiscontract
 2. Veranderende positie van de bedrijfsarts
 3. Verzwaring van de rol van de preventiemedewerker
 4. Rol van de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging
 5. Handhaving door inspectie SZW

1. Basiscontract

 • Wat houdt het basiscontract in? Het basiscontract is wettelijk verplicht. In het basiscontract is vastgelegd wat de minimale arbozorg moet zijn ten aanzien van:
  1. Rol van bedrijfsarts De bedrijfsarts krijgt een grotere verantwoordelijkheid in de bedrijfsgezondheidszorg.
  2. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur wordt verplicht.
  3. Second opinion Medewerkers krijgen recht op een second opinion
  4. Melding van beroepsziekten Ook de melding van beroepsziekten moet worden geregeld in het basiscontract.
  5. Rol van de preventiemedewerker De preventiemedewerker gaat intensiever samenwerken met de bedrijfsarts.
  6. Klachtenregeling Het basiscontract moet verplicht een klachtenregeling bevatten.
 • Voldoet de arbodienstverlening die ik afneem van Keerpunt aan deze eisen? Ja. Onze dienstverlening voldoet aan alle eisen uit de Arbowet. Keerpunt biedt arbodienstverlening aan via verzekeraars en volmachten.
 • U heeft gekozen de maatwerkregeling. Heeft u dan ook een basiscontract nodig? Ja, dat is wettelijk verplicht.

2. Bedrijfsarts

 • Wat verandert er in de rol van de bedrijfsarts?
 1. De bedrijfsarts krijgt meer verantwoordelijkheid ten aanzien van preventie.
 2. De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden.
 3. De bedrijfsarts kan de werkplek bezoeken als daar concrete aanleiding voor is.
 4. Het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur wordt verplicht.
 • Is het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur verplicht? Ja, u moet dat aanbieden aan uw medewerkers. Dit betekent dat zij de bedrijfsarts ook mogen raadplegen als zij (nog) niet ziek gemeld zijn.
 • Hoe wordt het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur door Keerpunt ingeregeld? Dit biedt Keerpunt al aan in de huidige arbodienstverlening. Hieraan verandert niets.
 • Mag de medewerker naar het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur als hij nog niet ziek is? Ja, dat mag.
 • Hoe is de anonimiteit van de medewerker bij het (preventief) arbeidsomstandighedenspreekuur gewaarborgd? Als werkgever krijgt u alleen terugkoppeling als de medewerker hier toestemming voor geeft.
 • Wie vraagt de second opinion bedrijfsarts aan? De medewerker.

3. Preventiemedewerker

 • Welke rol speelt de preventiemedewerker in de nieuwe Arbowet? De rol van de preventiemedewerker wordt verzwaard. Een werkgever moet inzetten op preventie om arbeidsomstandigheden, werkdruk, werksfeer positief te beïnvloeden. Hij moet voorkomen dat mensen uitvallen door ziekte. De preventiemedewerker helpt hem hierbij.
 • Wat verandert er in de rol van de preventiemedewerker?
 1. De preventiemedewerker gaat samenwerken met de bedrijfsarts.
 2. De ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
 3. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt opgesteld in overleg met de preventiemedewerker.
 • Welk belang heeft een werkgever bij preventie? Preventie = investeren in de kwaliteit van de arbeidsorganisatie. Zieke medewerkers zorgen voor directe en indirecte kosten:
Directe kosten:
 • Zieke medewerkers hebben recht op 104 weken loondoorbetaling bij ziekte (de hoogte van het bedrag is veelal afhankelijk van cao’s);
 • Een werkgever is verplicht om zijn zieke medewerkers door een arbodienst/bedrijfsarts te laten begeleiden en hen te re-integreren; dit brengt kosten met zich mee.

Indirecte kosten:

 • Kwaliteitsverlies in het arbeidsproces doordat er meer werk met minder mensen moet worden uitgevoerd en andere medewerkers overbelast raken;
 • Kosten vervanger van zieke medewerker;
 • Stijging verzuimpremies: Verzekeraars hanteren premiemodellen waarbij de kosten van verzuim worden doorberekend in de premie. In het algemeen wordt de premie bepaald op basis van de volgende parameters:
 1. Landelijk verzuim;
 2. Verzuim in de branche;
 3. Verzuim in het bedrijf zelf;
 4. Grootte van het bedrijf.
 • Op welke manier ondersteunt Keerpunt bij preventie? Keerpunt biedt de volgende diensten aan in het kader van preventie:
  • Cursus preventiemedewerker;
  • Verzuimtraining;
  • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO);
  • Uitvoering van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
  • Advisering over arbobeleid, onder andere ondersteuning van bedrijven met meer dan 100 medewerkers bij het opstellen van het wettelijk verplichte operationeel plan preventie;
  • Keerpunt levert een vertrouwenspersoon;
  • Keerpunt geeft advies over duurzame Inzetbaarheid.

Heeft u vragen over preventie? Mail ze ons onder vermelding van het polisnummer van uw verzekering.

4. Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging

 • Wat verandert er in de rol van de Ondernemingsraad/ Personeelsvertegenwoordiging (OR/PV)? De OR/PV krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.
 • Op welke manier ondersteunt Keerpunt hierbij? Keerpunt verstrekt u informatie over uw verplichting.

5. Handhaving Inspectie SZW

 • Wat verandert er in de handhaving door inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)? Tot op heden kan de Inspectie SZW kiezen tussen een waarschuwing en een boete als de werkgever geen arbocontract heeft. Dat gaat veranderen. De inspectie SZW moet vanaf 1 juli 2018 een boete uitdelen als de werkgever niet over een basiscontract beschikt. Een werkgever komt er dan niet meer alleen met een waarschuwing vanaf. Als u na 1 juli 2018 over een contract beschikt, maar het contract voldoet niet aan de wettelijke eisen, heeft de Inspectie SZW nog wel de mogelijkheid om eerst te waarschuwen.
 • Op welke manier ondersteunt Keerpunt hierbij? Keerpunt verstrekt u informatie over uw verplichtingen en de consequenties van het niet nakomen van uw verplichtingen.


Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020